Lu-ca 20:43

Lu-ca 20:43 KTHD

cho đến chừng Ta đặt kẻ thù dưới gót chân Con.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share