Lu-ca 20:38

Lu-ca 20:38 KTHD

Chúa là Đức Chúa Trời của người sống, không phải của người chết. Vậy đối với Đức Chúa Trời, mọi người đều sống.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share