Lu-ca 20:31

Lu-ca 20:31 KTHD

Người thứ ba cũng vậy. Cứ thế, cả bảy người đều chết không con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share