Lu-ca 20:30

Lu-ca 20:30 KTHD

Người thứ hai cưới vợ góa của anh, cũng chết không con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share