Lu-ca 20:27

Lu-ca 20:27 KTHD

Các thầy Sa-đu-sê—các lãnh đạo tôn giáo chủ trương không có sự sống lại từ cõi chết. Họ đặt câu hỏi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share