Lu-ca 20:25

Lu-ca 20:25 KTHD

Chúa dạy: “Đem nộp cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share