Lu-ca 20:24

Lu-ca 20:24 KTHD

“Đưa Ta xem một đồng La Mã. Hình và tên ai trên đồng bạc này?” Họ đáp: “Sê-sa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share