Lu-ca 20:19

Lu-ca 20:19 KTHD

Nghe xong, các thầy dạy luật và các thầy trưởng tế muốn bắt Chúa Giê-xu ngay vì họ biết Ngài ám chỉ họ—họ là những đầy tớ gian ác. Nhưng họ không dám ra tay, vì sợ dân chúng nổi loạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share