Lu-ca 20:16

Lu-ca 20:16 KTHD

Ta quả quyết với anh chị em—chắc chắn chủ sẽ đến tiêu diệt họ và giao vườn cho người khác mướn.” Người nghe góp ý kiến: “Mong không ai làm như mấy đầy tớ đó!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share