Lu-ca 20:15

Lu-ca 20:15 KTHD

Và họ kéo người con ra ngoài vườn, giết đi.” Chúa Giê-xu hỏi: “Vậy, chủ vườn nho sẽ đối xử với các đầy tớ cách nào?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share