Lu-ca 20:14

Lu-ca 20:14 KTHD

Thấy con trai chủ, các đầy tớ bảo nhau: ‘Nó là con thừa tự. Giết nó đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta!’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share