Lu-ca 20:13

Lu-ca 20:13 KTHD

Chủ vườn nho tự nghĩ: ‘Phải làm sao đây? Được rồi! Ta sẽ sai con trai yêu quý của ta đến, chắc họ phải kính nể con ta.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share