Lu-ca 20:12

Lu-ca 20:12 KTHD

Người thứ ba cũng bị đánh đập đến mang thương tích, rồi đuổi đi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share