Lu-ca 20:10

Lu-ca 20:10 KTHD

Đến mùa hái nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi. Nhưng các đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share