Lu-ca 20:1

Lu-ca 20:1 KTHD

Một hôm, Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho dân chúng và rao truyền Phúc Âm trong sân Đền Thờ, các thầy trưởng tế, các thầy dạy luật, và các trưởng lão đến hỏi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share