Lu-ca 16:17

Lu-ca 16:17 KTHD

Tuy nhiên, dù trời đất tiêu tan, không một chi tiết nào trong luật pháp bị mất hiệu lực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share