Ai Ca 1:21

Ai Ca 1:21 KTHD

Xin nghe tiếng con thở than, nhưng chẳng một người nào an ủi con. Khi quân thù nghe tin con hoạn nạn. Họ mừng rỡ vì tay Chúa đánh phạt con. Vào đúng thời điểm Ngài ấn định, để họ cùng chịu hoạn nạn như con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ai Ca 1:21