Ai Ca 1:19

Ai Ca 1:19 KTHD

Tôi cầu xin các nước liên minh giúp đỡ, nhưng họ đã phản bội tôi. Các thầy tế lễ và các lãnh đạo tôi đều chết đói trong thành phố, dù họ đã tìm kiếm thức ăn để cứu mạng sống mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ai Ca 1:19