Ai Ca 1:11

Ai Ca 1:11 KTHD

Dân chúng vừa than thở vừa đi tìm bánh. Họ đem vàng bạc, châu báu đổi lấy thức ăn để mong được sống. Nàng than thở: “Ôi Chúa Hằng Hữu, xin đoái nhìn con, vì con bị mọi người khinh dể.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ai Ca 1:11