Ai Ca 1:10

Ai Ca 1:10 KTHD

Quân thù cướp đoạt mọi bảo vật của nàng, lấy đi mọi thứ quý giá của nàng. Nàng thấy các dân tộc nước ngoài xông vào Đền Thờ thánh của nàng, là nơi Chúa Hằng Hữu cấm họ không được vào.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ai Ca 1:10