Giô-suê 4:9

Giô-suê 4:9 KTHD

Giô-suê cũng lấy mười hai tảng đá trên bờ đem xếp giữa lòng sông Giô-đan tại nơi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước dừng lại. Đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share