Giô-suê 4:7

Giô-suê 4:7 KTHD

Hãy giải thích rằng: ‘Nước Sông Giô-đan đã rẽ ra trước Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu khi hòm đi ngang qua sông.’ Những tảng đá này làm kỷ niệm đời đời cho người Ít-ra-ên.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share