Giô-suê 4:24

Giô-suê 4:24 KTHD

Những việc này khiến cho các dân tộc khác trên đất biết rằng tay của Chúa Hằng Hữu rất mạnh, và khiến cho anh em luôn luôn kính sợ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share