Giô-suê 4:20

Giô-suê 4:20 KTHD

Đó là nơi Giô-suê xếp mười hai tảng đá đem từ giữa Sông Giô-đan lên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share