Giô-suê 4:19

Giô-suê 4:19 KTHD

Người Ít-ra-ên sang sông Giô-đan ngày mười tháng giêng. Họ đóng trại tại Ghinh-ganh, một địa điểm phía đông thành Giê-ri-cô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share