Giô-suê 4:18

Giô-suê 4:18 KTHD

Vừa lúc các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu từ giữa lòng sông bước lên đất khô rồi, thì nước sông Giô-đan lại chảy như cũ và tràn ra khắp nơi như trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share