Giô-suê 4:17

Giô-suê 4:17 KTHD

Vậy, Giô-suê ra lệnh cho các thầy tế lễ: “Hãy đi lên khỏi sông.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share