Giô-suê 4:16

Giô-suê 4:16 KTHD

“Hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước lên khỏi sông.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share