Giô-suê 4:15

Giô-suê 4:15 KTHD

Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán bảo Giô-suê
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share