Giô-suê 4:13

Giô-suê 4:13 KTHD

Họ gồm chừng 40.000 người, dẫn đầu toàn dân ra trận, dưới sự chứng giám của Chúa Hằng Hữu. Họ kéo vào đồng bằng Giê-ri-cô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share