Giô-suê 4:12

Giô-suê 4:12 KTHD

Người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se đều mang vũ khí đi trước đoàn dân, như Môi-se đã bảo họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share