Giô-suê 4:11

Giô-suê 4:11 KTHD

Khi mọi người đã qua hết, họ đứng nhìn Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu và các thầy tế lễ đi qua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share