Giô-ên 3
KTHD

Giô-ên 3

3
Cuộc Đoán Phạt Đội Quân Các Nước
1Chúa Hằng Hữu phán: “Vì này, trong thời kỳ ấy,
khi Ta đem dân lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem về nước,
2Ta sẽ tụ họp các đội quân trên thế giới
đem họ xuống trũng Giô-sa-phát.
Tại đó Ta sẽ xét xử chúng
về tội làm tổn hại dân Ta, dân tuyển chọn của Ta,
vì đã phân tán dân Ta khắp các dân tộc,
và chia nhau đất nước của Ta.
3Chúng dám bắt thăm chia phần dân Ta
rồi đem về làm nô lệ cho chúng.
Chúng còn đổi con trai để lấy gái mãi dâm
và bán con gái để lấy tiền mua rượu uống cho say.
4Các ngươi đã làm gì với Ta, hỡi Ty-rơ, Si-đôn, và các thành phố của Phi-li-tin? Có phải các ngươi muốn báo thù Ta không? Nếu phải vậy, thì hãy coi chừng! Ta sẽ đoán phạt nhanh chóng và báo trả các ngươi mọi điều ác các ngươi đã làm. 5Các ngươi đã cướp bạc, vàng, và tất cả bảo vật của Ta, rồi chở về cất trong các đền thờ tà thần của mình. 6Các ngươi còn bán con dân của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hy Lạp để chúng đem họ đi biệt xứ.
7Nhưng Ta sẽ đem họ về nơi các ngươi đã bán họ, và Ta sẽ báo trả tội ác các ngươi đã phạm. 8Ta sẽ bán những con trai và con gái các ngươi cho người Giu-đa, rồi họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, một dân tộc ở rất xa. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
9Hãy loan báo đến các dân tộc xa xôi:
“Hãy chuẩn bị chiến tranh!
Hãy kêu gọi các chiến sĩ giỏi nhất.
Hãy động viên toàn lính chiến và tấn công.
10Lấy lưỡi cày rèn thành gươm,
và lưỡi liềm rèn thành giáo.
Hãy huấn luyện người yếu đuối trở thành dũng sĩ.
11Hãy đến nhanh lên, hỡi tất cả dân tộc từ khắp nơi,
hãy tập hợp trong trũng.”
Và bây giờ, lạy Chúa Hằng Hữu, xin sai các dũng sĩ của Ngài!
12“Hỡi các nước được tập hợp thành quân đội.
Hãy để chúng tiến vào trũng Giô-sa-phát.
Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ ngồi tại đó
để công bố sự đoán phạt trên chúng.
13Hãy đặt lưỡi hái vào,
vì mùa gặt đã tới.
Hãy đến đạp nho,
vì máy ép đã đầy.
Thùng đã tràn,
tội ác chúng nó cũng vậy.”
14Hàng nghìn, hàng vạn người đang chờ trong trũng để nghe phán xét.
Ngày của Chúa Hằng Hữu sẽ sớm đến.
15Mặt trời mặt trăng sẽ tối đen,
và các vì sao thôi chiếu sáng.
16Tiếng của Chúa Hằng Hữu sẽ gầm lên từ Si-ôn
và sấm vang từ Giê-ru-sa-lem,
các tầng trời và đất đều rúng động.
Nhưng Chúa Hằng Hữu vẫn là nơi ẩn náu cho dân Ngài,
là chiến lũy kiên cố cho dân tộc Ít-ra-ên.
Phước Hạnh cho Dân Đức Chúa Trời
17Lúc ấy, các con sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của các con,
là Đấng ngự tại Si-ôn, Núi Thánh Ta.
Giê-ru-sa-lem sẽ nên thánh mãi mãi,
và các quân đội nước ngoài không bao giờ dám bén mảng tới nữa.
18Trong ngày ấy, rượu nho sẽ chảy giọt từ các núi,
sữa sẽ trào ra từ các đồi.
Nước sẽ dâng tràn các dòng sông của Giu-đa,
và một dòng suối sẽ ra từ Đền Thờ Chúa Hằng Hữu,
nhuần tưới trũng Si-tim.
19Còn Ai Cập sẽ trở nên hoang vu
và Ê-đôm sẽ trở nên hoang tàn,
vì chúng đã tấn công người Giu-đa
và giết người vô tội trong xứ của chúng.
20“Giu-đa sẽ đông dân cư mãi mãi,
và Giê-ru-sa-lem sẽ vững vàng trong mọi thế hệ.
21Ta sẽ tha thứ tội lỗi của dân Ta,
những tội lỗi mà Ta chưa tha thứ;
và Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ ngự trong nhà Ta
tại Giê-ru-sa-lem cùng với dân Ta.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại