Gióp 42:14

Gióp 42:14 KTHD

Ông đặt tên cho con gái đầu là Giê-mi-ma, thứ hai là Kê-xia, và thứ ba là Kê-ren Ha-búc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share