Gióp 4:18

Gióp 4:18 KTHD

Nếu Đức Chúa Trời không tin tưởng các thiên sứ của Ngài, và phạt các sứ giả của Ngài vì ngu dại
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 4:18