Gióp 37:24

Gióp 37:24 KTHD

Vì thế, cả nhân loại kính sợ Ngài! Ngài không lưu ý đến người tự cho mình khôn ngoan.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 37:24