Gióp 3:21

Gióp 3:21 KTHD

Họ trông mong chết, nhưng cái chết không đến. Họ tìm sự chết còn hơn của cải giấu kín.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 3:21