Gióp 29:10

Gióp 29:10 KTHD

Các quan chức cao của thành đứng yên lặng, giữ lưỡi mình trong kính trọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share