Gióp 19:24

Gióp 19:24 KTHD

được chạm với bút bằng sắt, bằng chì, được khắc vào đá đời đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share