Gióp 19:10

Gióp 19:10 KTHD

Chúa nghiền tôi tứ phía, làm tôi ra điêu tàn. Chúa cất niềm hy vọng tôi như nhổ cây trốc gốc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 19:10