Giê-rê-mi 35:9

Giê-rê-mi 35:9 KTHD

Chúng tôi cũng không xây nhà, không tậu vườn nho, không mua ruộng, gieo hạt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share