Giê-rê-mi 35:5

Giê-rê-mi 35:5 KTHD

Tôi bày các chén và các bình đầy rượu trước mặt họ và mời họ uống
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share