Giê-rê-mi 35:12

Giê-rê-mi 35:12 KTHD

Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu ban sứ điệp này cho Giê-rê-mi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share