Giê-rê-mi 21
KTHD

Giê-rê-mi 21

21
Giê-ru-sa-lem Thất Thủ
1Chúa Hằng Hữu phán qua Giê-rê-mi khi Vua Sê-đê-kia sai Pha-sua, con Manh-ki-gia, và Thầy Tế lễ Sô-phô-ni, con Ma-a-xê-gia, đến thăm ông.#21:1 Nt Giê-rê-mi Họ khẩn xin Giê-rê-mi: 2“Xin ông cầu hỏi Chúa Hằng Hữu giúp chúng tôi và cầu xin Chúa cứu giúp chúng tôi. Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, đang tấn công vào Giu-đa. Biết đâu, Chúa Hằng Hữu sẽ khoan dung và ban những phép lạ quyền năng như Ngài từng làm trong quá khứ. Có thể Ngài sẽ khiến Nê-bu-cát-nết-sa rút quân về.”
3Giê-rê-mi trả lời: “Hãy trở về và tâu cùng Vua Sê-đê-kia: 4‘Đây là điều Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán: Này, Ta sẽ khiến những khí giới của các ngươi ra vô dụng khi cầm để đánh vua Ba-by-lôn và người Ba-by-lôn từ ngoài thành sẽ tấn công các ngươi. Ta sẽ gom kẻ thù của các ngươi vào trung tâm của thành này. 5Chính Ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay quyền năng chiến đấu chống lại các ngươi, vì Ta rất phẫn nộ. Các ngươi đã làm Ta nổi giận vô cùng! 6Ta sẽ giáng dịch bệnh khủng khiếp trên thành này, và cả người và thú vật đều sẽ chết. 7Sau cùng, Chúa Hằng Hữu phán, Ta sẽ nộp Vua Sê-đê-kia, thuộc hạ, và mọi người còn sống sót trong thành này là những người đã tránh khỏi dịch lệ, gươm giáo, và đói kém. Ta sẽ giao vào tay Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, và những kẻ thù khác của chúng. Vua ấy sẽ thẳng tay tàn sát, không chút nhân từ, thương xót, và khoan dung.’
8Con cũng bảo dân: ‘Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: Này, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết! 9Ai ở lại trong Giê-ru-sa-lem sẽ chết vì gươm đao, đói kém, và bệnh dịch, nhưng ai ra khỏi thành và đầu hàng người Ba-by-lôn sẽ sống. Phần thưởng của chúng là sự sống! 10Vì Ta đã quyết tâm giáng họa chứ không ban phước cho thành này, Chúa Hằng Hữu phán. Nó sẽ bị giao nộp cho vua Ba-by-lôn, và vua ấy sẽ chiếm thành rồi thiêu đốt nó.’”
Sự Phán Xét Các Vua Giu-đa
11“Hãy nói với hoàng tộc Giu-đa rằng: ‘Hãy nghe sứ điệp từ Chúa Hằng Hữu! 12Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán về triều đại Đa-vít:
Mỗi buổi sáng hãy xét xử cách công minh!
Giải thoát người bị cướp bóc;
giải cứu người khỏi sự áp bức.
Nếu không, cơn thịnh nộ Ta sẽ bốc cháy như lửa hừng,
vì các việc ác các ngươi đã làm.’
13‘Ta sẽ chống lại dân cư Giê-ru-sa-lem,#21:13 Nt dân cư trong trũng và là tảng đá của đồng ruộng
pháo đài vững chắc—
các ngươi khoác lác: “Không ai có thể đụng đến chúng ta.
Không ai có thể lọt vào khu gia cư ở đây.”’
14Chúa Hằng Hữu phán:
Chính Ta sẽ hình phạt các ngươi theo việc ác của các ngươi.
Ta sẽ nhóm lên một ngọn lửa trong rừng,
và sẽ đốt sạch mọi vật chung quanh các ngươi.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại