Giê-rê-mi 20:9

Giê-rê-mi 20:9 KTHD

Nhưng nếu con nói con sẽ không đề cập đến Chúa Hằng Hữu nữa hay con sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa, thì lời Chúa liền đốt cháy lòng con. Lửa hừng bọc kín xương cốt con! Con mệt mỏi vì câm nín! Không sao chịu nổi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share