Giê-rê-mi 20:8

Giê-rê-mi 20:8 KTHD

Mỗi khi con nói, con phải gào lên. Con la rằng: “Bạo ngược và tàn phá.” Vì sứ điệp của Chúa Hằng Hữu mà con bị nhạo cười suốt ngày.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 20:8