Giê-rê-mi 20:3

Giê-rê-mi 20:3 KTHD

Qua ngày sau, Pha-su-rơ mở cùm cho ông, Giê-rê-mi nói: “Pha-ru-sơ, Chúa Hằng Hữu đã đổi tên cho ông. Từ giờ trở đi, ông sẽ được gọi là ‘Kinh Hãi Mọi Bề.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 20:3