Giê-rê-mi 20:17

Giê-rê-mi 20:17 KTHD

vì đã không giết tôi khi vừa mới sinh. Ước gì tôi được chết trong lòng mẹ, để bụng mẹ tôi trở thành nấm mồ của tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share