Giê-rê-mi 20:16

Giê-rê-mi 20:16 KTHD

Cầu cho người ấy bị tiêu diệt giống như các thành đã bị Chúa Hằng Hữu lật đổ không chút xót thương. Cầu cho người ấy bị khủng khiếp bởi tiếng quân thù reo hò suốt ngày
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share