Giê-rê-mi 20:15

Giê-rê-mi 20:15 KTHD

Tôi nguyền rủa người báo tin cho cha tôi rằng: “Chúc mừng—ông vừa có một con trai!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share